Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego „Akademia Doskonalenia w Diabetologii”

§ 1

Celem Polityki Prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników sklepu internetowego „Akademia Doskonalenia w Diabetologii” (zwanych dalej „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez sklep internetowy „Akademia Doskonalenia w Diabetologii” pod adresem www.add.edu.pl (zwany dalej „Sklepem”).

§ 2

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zbiorem procedur i zasad dotyczących traktowania danych osobowych przez Administratora i zapobiegających udostępnianiu danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Polityka prywatności ma na celu ochronę danych osobowych Użytkowników i jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aktami wykonawczymi oraz przepisami prawa wspólnotowego.
 3. W przypadku, gdyby przepisy Polityki Prywatności nie dały się pogodzić z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, pozostawiając w mocy pozostałe przepisy Polityki Prywatności.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sklepowi lub znajdujących się w dyspozycjiSklepu jest Edyta Wojtczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Improve the Quality Edyta Wojtczak ul. Wąwozowa 22 m. 66, 02-796 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia, a także przesyłania Użytkownikowi informacji w tym informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić pozyskane i przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem.
 4. Wszelkie zgody na stronach internetowych Administratora są dobrowolne.
 5. Administrator przechowuje dane Użytkowników przez czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług.
 6. W przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych, Policji, Prokuraturze, organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym podmiotom.
 7. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik w każdym czasie może wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Użytkownik ma prawo do natychmiastowego odwołania zgody na udostępnienia i przetwarzanie swych danych osobowych. Odwołanie, o którym mowa powyżej jest bezwarunkowe i wywiera natychmiastowy skutek, nie ma jednak wpływu na czynności dotyczące danych osobowych dokonane w czasie, gdy zgoda obowiązywała.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w przedmiocie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 4

 1. Pozyskiwanie przez Sklep danych osobowych odbywa się poprzezwprowadzanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i gromadzenie plików „cookies”.
 2. Proces pozyskiwania danych osobowych przez Sklep jest w całości dobrowolny i zależy od decyzji Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności nazwisko i imię lub firmę Klienta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do wysyłki.
 3. Klient może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Sklepu, a Sklep przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej między stronami i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Zgoda jest wyrażana odrębnie w celu przetwarzania danych pobranych przez Administratora w określonym celu, o którym informuje klauzula na stronie internetowej Sklepu.
 6. Odrębna zgoda jest w szczególności wyrażana w celu przekazania i przetwarzania danych o charakterze medycznym.
 7. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookies wykorzystywane w witrynach internetowych Administratora nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 5

Dane osobowe przechowywane w serwisie Sklepu nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 6

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w związku z następującymi czynnikami:
 2. zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych lub w innych dziedzinach prawa mających wpływ na kwestie regulowane w niniejszej Polityce Prywatności,
 3. rozwój technologii informatycznej,
 4. zmiany w zakresie funkcjonalności Sklepu.
 5. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności poprzedzane będą informacją na stronach Sklepu, zamieszczoną w terminie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się ze zmianami. W takim przypadku Sklep zadba, by na stronie internetowej znalazła się Polityka Prywatności w wersji sprzed dokonania zmian i w wersji po ich dokonaniu. 

§ 7

 1. Na stronach Sklepumogą pojawiać się linki, reklamy i adresy innych stron internetowych lub innych podmiotów. Podmioty te działają niezależnie od Sklepu i posiadają własne założenia polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty i strony internetowe.

§ 8

 1. Wszelkie wątpliwości co do założeń niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu www.add.edu.plw zakładce „Kontakt” oraz na adres mailowy: kontakt@add.edu.pl
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, by wyjaśnić Użytkownikowi podstawowe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię Doskonalenia w Diabetologii. Sklep nie udziela jednak porad prawnych, ani nie dokonuje interpretacji przepisów.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: wikipedia.pl

Zalety plików cookie

 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, proszę o kontakt