§ 1

 1. Sklep internetowy „Akademia Doskonalenia w Diabetologii”dostępny pod adresem internetowym www.add.edu.pl jest prowadzony przez Edytę Wojtczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Improve The Quality Edyta Wojtczak.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Adres Sklepu:                                              ul. Wąwozowa 22 m 66, 02-796 Warszawa
 4. Adres e-mail Sklepu:                                  kontakt@add.edu.pl
 5. Numer telefonu Sklepu:                            690 485 261
 6. NIP                                                                 826 180 49 31
 7. Numer rachunku bankowego Sklepu      60 1140 2004 0000 3002 8214 7354

§ 2

W treści niniejszego regulaminu pod następującymi pojęciami rozumie się:

 1. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca.
 4. Sprzedawca, Usługodawca – Edyta Wojtczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Improve The Quality Edyta Wojtczak.
 5. Sklep – sklep internetowy „Akademia Doskonalenia w Diabetologii”prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.add.edu.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 7. Regulamin – regulamin Sklepuinternetowego„Akademia Doskonalenia w Diabetologii”.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lubProduktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, zawierające dane Klienta oraz informacje o dokonywanych przez niego transakcjach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji –  formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

W celu zamawiania Produktów w Sklepie Klient powinien posiadać:

 1. Pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Komputer stacjonarny lub przenośny, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

 1. Asortyment Sklepu można przeglądać bez konieczności rejestracji. Robienie zakupów w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, przerwami w dostępie do sieci Internet lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Postanowienie powyższe nie uchyla ogólnych zasad odpowiedzialności Sprzedawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

 1. Założenie Konta w Sklepie i czynności rejestracyjne są w pełni dobrowolne.
 2. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych określonych w formularzu.
 3. Założenie Konta nie wiąże się z pobieraniem żadnych opłat od Klienta.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Usunięcie konta w Sklepie przez Klienta jest możliwe w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

§ 7

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

 1. Zalogować się na Konto lub skorzystać z opcji zakupu bez rejestracji.
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 3. Po przejściu do Koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1Regulaminu i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 8

 1. Klient może skorzystać z płatności przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą.
 2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep zostaje niezwłocznie potwierdzone przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Klienta.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. W przypadku usług, po ich zamówieniu i opłaceniu, Sklep kontaktuje się z Klientem w ciągu 48 godzin z informacją o dalszej procedurze koniecznej do wykonywania zakupionej usługi. Strony mogą w szczególności ustalić w drodze mailowej szczegółowy przebieg usługi i dalsze kwestie szczegółowe. Dotyczy to w szczególności przekazania dokumentacji niezbędnej do realizacji usługi. Korespondencja, o której mowa powyżej stanowi część umowy.
 5. Informacje o dostępności Produktów znajdują się przy opisach Produktów. W przypadku braku Produktu Sklep zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o tym fakcie w terminie 48 godzin z jednoczesnym zwrotem zapłaconej ceny.
 6. W momencie wysyłki Produktów Klient otrzymuje maila potwierdzającego wysłanie przesyłki przez Sklep. Koszty przesyłek uzależnione są od wyboru dostawcy. Sklep oferuje możliwość dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej dodatkowo płatne.

§ 9

 1. Potwierdzenie zakupu Produktu oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Sklepem, a Klientem i następuje niezwłocznie po dokonaniu Zakupu przez Klienta.
 2. Przesłana Klientowi wiadomość zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient otrzymuje niezwłocznie informację o zakupionym Produkcie i informację o dalszych czynnościach koniecznych do zrealizowania nabytej usługi.
 3. Zamawiając usługę Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Sklepi Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

§ 10

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie od odstąpieniu od Umowy można przesłać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej.
 3. Skuteczne odstąpienie od umowy aktualizuje obowiązek zwrotu zapłaconej ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Strony dokonały odmiennych ustaleń. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży usługi, po rozpoczęciu jej wykonywania, Sprzedawca ma prawo zatrzymać część ceny sprzedaży proporcjonalną do zakresu wykonanej usługi.

§ 11

 1. W przypadku wystąpienia rozbieżności między oferowanym Produktem, a zawartą Umową, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu na dane kontaktowe Sklepu określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie odpowiedzieć na reklamację.
 4. Reklamacje, które nie pozwalają na identyfikację Klienta, zawierają informacje sprzeczne z prawem lub reklamacje omyłkowo skierowane, nie będą rozpoznawane.

§ 12

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania poufności co do wszystkich informacji i danych związanych z usługą dotyczącą Klienta. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, a odstąpienie od niego wymaga każdorazowej wyraźnej zgody Klienta.
 2. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności co do zamawianej w Sklepie usługi. W szczególności Klient nie będzie informował osób trzecich o metodach, technikach i sposobach pracy Sprzedawcy. Klient nie może udostępniać osobom trzecim materiałów lub plików elektronicznych, do których Sprzedawca posiada prawa autorskie.
 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 może zostać uchylony jedynie wyraźną każdorazową zgodą Sprzedawcy.
 4. Wszelkie dokumenty, będące rezultatem wykonywania usługi, takie jak wyniki badań i raporty pozostają własnością Klienta. Materiały szkoleniowe, wszelkie inne dokumenty i pliki elektroniczne, do których Sprzedawcy przysługują prawa autorskie, przysługują Sprzedawcy, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Sprzedawcę czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi Politykę Prywatności, która zawiera szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 14

 1. W przypadku powstania sporu między stronami Sprzedawca zobowiązuje się przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, do wykorzystania możliwości polubownego załatwienia sprawy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 15

 1. Umowa między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania w niniejszym Regulaminie zmian w szczególności w przypadkuzmiany przepisów prawa, zmiany opcji płatności i dostaw.
 3. O zmianach w Regulaminie Klienci są informowani co najmniej na 7 dni przed ich wprowadzeniem.

§ 16

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, co zapewnia Klientom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
  1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
  1. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

Pobierz formularz