Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy Akademia Doskonalenia w Diabetologii.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się poniższych pojęć, należy pod tym rozumieć:

 1. Usługodawca – Edyta Wojtczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Improve The Quality Edyta Wojtczak.
 2. Klient – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Portal internetowy – domena w sieci Internet zarejestrowana na stronie www.add.edu.pl.
 4. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

§ 3

 1. Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przezUsługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
 3. Spotkania edukacyjne
 4. Sesje coachingowe
 5. Kursy
 6. Szkolenia
 7. Sprzedaż projektów edukacyjnych tj. książki, prezentacje, plansze
 8. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może wprowadzać do systemów teleinformatycznych treści powodujących ich niewłaściwe działanie. Zakaz powyższy dotycz zarówno systemów Usługodawcy, jak innych podmiotów biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także treści naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

§ 4

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Klienta.
 2. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
 3. Klient nie może formułować roszczeń wobec Usługodawcy w związku z sytuacjami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

 1. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, która obejmuje informacje przekazywane w sieci Internet, dane dotyczące Klienta i wprowadzone przez Klienta. Powyższe dotyczy tylko systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną nie są jawne. Nie dotyczy to również przypadku, gdy ich ujawnienie jest konieczne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą.
 2. Informacje objęte tajemnicą, o której mowa w ust. 1 mogą zostać ujawnione jedynie w zakresie określonym przepisami prawa lub ustaleniami stron.
 3. Informacje objęte tajemnicą, o której mowa w ust. 1 mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie to jest przedmiotem usługi świadczonej Klientowi, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

§ 6

Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę www.add.edu.pl.


§ 7

 1. Usługodawca świadczy usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Klienta komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Klientowi składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji na stronie internetowejwww.add.edu.pl.
 5. Usługodawca udostępnia na stronie internetowej www.add.edu.pl niniejszy regulamin, regulamin Sklepu internetowego oraz Politykę prywatności.

§ 8

Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 9

 1. Wszelkie prawa do portalu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, wzorów, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Klientowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 3. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych na stronie www Usługodawcy treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych ustaleń lub przepisów prawa.

§ 10

Usługodawca informuje o następujących wymaganiach technicznych, które umożliwiają korzystanie z serwisu Usługodawcy:

a) połączenie z siecią Internet,

b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów w standardzie HTML z obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.

§ 11

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi.
 2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Klienta serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług niemających charakteru ciągłego, rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli.

§ 12

 1. Klient ma prawo składać na ręce Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach skomplikowanych termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu.
 4. Reklamacje, które nie pozwalają na identyfikację Klienta, zawierają informacje sprzeczne z prawem lub reklamacje omyłkowo skierowane, nie będą rozpoznawane.

§ 13

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Klientów na zasadach określonych w przepisach prawa i w Polityce Prywatności.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji oraz wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Klientem, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.
 4. Usługodawca zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 5. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Klienta, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Klienta oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on wyraźną zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 14

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy będą przekazywane każdorazowo przez Usługodawcę.